Bezoekadres & Correspondentie
Kerkstraat 88
6006 KR WEERT
Postbus 365
6000 AJ WEERT

Openingstijden op werkdagen zijn:
10.00 tot 12.30 uur en van
13.00 tot 17.00 uur.
Eventueel kunt u met ons ook een afspraak buiten kantoortijden maken.

Per 1 juni 2020 wijzigen onze openingstijden naar:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van:
10.00 tot 12.30 uur en van
13.00 tot 17.00 uur.
Woensdag kantoor gesloten.

In verband met het coronavirus werken wij op dit moment van thuis uit en zijn wij alleen telefonisch en via de e-mail bereikbaar.

Telefoon Algemeen: 0495-537342
Telefoon Schade: 0495-535353

E-mail Algemeen:
info@gevenweert.nl
E-mail Schade:
schade@gevenweert.nl

 

IBAN: NL93 ABNA 0616 9735 94
K.v.K. Roermond: 13017144
AFM:  12004316

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door GEVEN Assurantiën & Hypotheken B.V.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Tussenpersoon: GEVEN Assurantiën & Hypotheken B.V., gebruiker van deze algemene voorwaarden.
  2. Opdrachtgever: de wederpartij van tussenpersoon aan wie tussenpersoon enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijk persoon zijn.
  3. Diensten: alle diensten waartoe opdracht is gegeven of die door tussenpersoon uit anderen hoofde direct verband houdende met de opdracht worden geleverd of behoren te worden geleverd.
  4. Dienstenwijzer: de door tussenpersoon verschafte kantoorinformatie en informatie over de werkwijze en dienstverlening, alsmede van registraties en klachtregeling van tussenpersoon.

Artikel 2. Toepasselijkheid 

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door tussenpersoon gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of door tussenpersoon gesloten overeenkomsten, waarbij tussenpersoon zich verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht, alsmede op de wijzigingen daarvan. Eventuele condities en/of voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Tussenpersoon verschaft overige informatie via de dienstenwijzer;

2.2 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden tussenpersoon slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk met opdrachtgever overeengekomen;

2.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.4 De bepalingen van deze voorwaarden, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen blijven binden.

Artikel 3. Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht

3.1 Offertes en tarieven van tussenpersoon zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend;

3.2 Aan tussenpersoon verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van tussenpersoon, niet tot resultaatsverplichtingen;

3.3 Een overeenkomst tussen tussenpersoon en opdrachtgever komt schriftelijk tot stand of wordt geacht geldig tot stand te zijn gekomen na een mondeling verstrekte opdracht die niet binnen 7 werkdagen door opdrachtgever is geannuleerd of indien met de uitvoering daarvan reeds een aanvang is genomen. Tussenpersoon behoudt zich het recht voor aan hem verstrekte opdrachten te weigeren.

3.4 In het geval opdrachtgever per e-mailbericht enige aanvraag heeft gedaan en opdrachtgever binnen 24 uur na verzending van dat bericht geen ontvangstbevestiging van (een medewerker van) tussenpersoon heeft ontvangen, dient het bericht van opdrachtgever als niet ontvangen te worden beschouwd. Indien opdrachtgever binnen de termijn van 24 uur na verzending van een digitaal bericht een reactie of uitsluitsel van (een medewerker van) tussenpersoon wenst te ontvangen, dient de opdrachtgever zichzelf ervan te verwittigen dat het bericht (de medewerker van) tussenpersoon heeft bereikt.

3.5 Digitale, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever, door tussenpersoon aan deze verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door tussenpersoon gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van tussenpersoon het tegendeel blijkt.

Artikel 4. Duur

De duur van een opdracht wordt geacht voor onbepaalde tijd te zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dan wel uit de aard van de opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd of een bepaalde dienst is verstrekt. Tevens is een opdracht niet beperkt tot strikt de werkzaamheden of diensten die bij het verlenen van de opdracht zijn genoemd, maar omvat ook al die werkzaamheden waarvan de uitvoering redelijkerwijs in het kader van de opdracht past.

Artikel 5. Uitvoering

5.1 In opdracht te verrichten werkzaamheden c.q. te leveren diensten zullen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever op het moment van ondertekenen van de opdracht respectievelijk het geven van de opdracht verstrekte schriftelijke dan wel mondelinge informatie alsook op de op dat moment geldende toepasselijke wetgeving en/of jurisprudentie. Daaronder worden eveneens begrepen het verzorgen van begeleidende activiteiten welke voortvloeien uit of samenhangen met de verstrekte opdracht;

5.2 Het is tussenpersoon toegestaan bij de uitvoering van de aan hem verstrekte opdracht, voor zover tussenpersoon zulks nodig acht, gebruik te maken van derden. Tussenpersoon zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk vooraf overleg plegen met opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

5.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door tussenpersoon opgegeven termijnen waarbinnen hij de opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

5.4 De opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan tussenpersoon die hij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan hem verstrekte opdracht. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig gemaakte afspraken door opdrachtgever ter beschikking van tussenpersoon zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is tussenpersoon bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 6. Honorarium en betaling

6.1 Partijen spreken bij het sluiten van de overeenkomst af op welke wijze het honorarium van tussenpersoon wordt voldaan. Het honorarium kan begrepen zijn in de aan de opdrachtgever, al dan niet namens een verzekeraar, in rekening te brengen bedragen (maatschappij-incasso), waaronder premies en rentebedragen of wordt vastgesteld aan de hand van de aard en het belang van de werkzaamheden c.q. te leveren diensten en van de persoon en diens ervaring van degene die de werkzaamheden feitelijk uitvoert. Tussenpersoon behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen een naar eigen inzicht te bepalen voorschot te declareren;

6.2 Het honorarium, eventueel vermeerderd met de ten behoeve van opdrachtgever noodzakelijk gemaakte kosten, voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, verhoogd met eventueel verschuldigde BTW, wordt per maand achteraf of na afloop van de werkzaamheden aan opdrachtgever gefactureerd;

6.3 Het factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan op de door tussenpersoon voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt. Indien betaling binnen de gestelde termijn uitblijft, is opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Tevens maakt tussenpersoon in dat geval aanspraak op buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van tussenpersoon alsmede van haar bestuurders, werknemers en de door tussenpersoon bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van tussenpersoon wordt uitgekeerd, vermeerderd met het geldend eigen risico;

7.2 In het geval de in artikel 7.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van tussenpersoon in een specifiek geval geen dekking verleent, is de in de aansprakelijkheid, contractueel en buitencontractueel, van tussenpersoon alsmede van zijn bestuurders, zijn werknemers en de door tussenpersoon bij de  uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium, dan wel, de door de verzekeraar in rekening gebrachte premie;

7.3 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen;

7.4 Tussenpersoon is nimmer aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen;

7.5 Tussenpersoon is nimmer aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit fouten in door tussenpersoon gebruikte sofware of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door tussenpersoon kan worden verhaald op de leverancier van desbetreffende software of computerprogrammatuur;

7.6 Tussenpersoon is nimmer aansprakelijk  voor schade die voorvloeit uit de omstandigheid dat door opdrachtgever aan tussenpersoon verzonden (e-mail)berichten tussenpersoon niet hebben bereikt;

7.7 Tussenpersoon is nimmer aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de omstandigheid dat opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte bedragen niet of niet tijdig heeft voldaan;

7.8 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van tussenpersoon voor schade die veroorzaakt is door opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid;

Artikel 8. Overmacht

8.1 Tussenpersoon is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor tussenpersoon redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van tussenpersoon ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden;

8.2 Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van tussenpersoon geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor zijn risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij zijn ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes op oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van tussenpersoon kan worden gevergd.

Artikel 9. Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens

9.1 Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de met de andere partij gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden;

9.2 Door de opdrachtgever aan tussenpersoon verstrekte persoonsgegevens zullen door tussenpersoon niet worden gebruikt voor of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan hem verstrekte opdracht of door hem aan de opdrachtgever te verzenden mailings en dergelijke, behoudens voor zover tussenpersoon op grond van de wet of openbare orde in het kader van zijn bedrijfsuitoefening verplicht is om de desbetreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken;

9.3 Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglijst e.d. van tussenpersoon, zal tussenpersoon deze gegevens op eerste schriftelijke verzoek van opdrachtgever uit het desbetreffende bestand verwijderen.

Artikel 10. Intellectuele eigendom

Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van tussenpersoon auteursrechtelijk beschermde producten van tussenpersoon te (doen) verveelvoudigen, openbaren, exploiteren of aan derden ter beschikking te stellen.

Artikel 11. Beëindiging van de overeenkomst

Beide partijen hebben de mogelijkheid om de overeenkomst te allen tijde op te zeggen, mits schriftelijk aan de wederpartij medegedeeld, gemotiveerd en onder opgave van redenen.

Artikel 12. Vervaltermijn

Behoudens het geval dat dwingendrechtelijke wetsbepalingen zich daartegen verzetten, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens tussenpersoon in verband met het verrichten van werkzaamheden door tussenpersoon in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 16 Rechts en Forumkeuze

Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en tussenpersoon worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Roermond tenzij de wet dwingendrechtelijk een andere rechtsgang voorschrijft.

Bezoekadres & Correspondentie
Kerkstraat 88
6006 KR WEERT
Postbus 365
6000 AJ WEERT

Openingstijden op werkdagen zijn:
10.00 tot 12.30 uur en van
13.00 tot 17.00 uur.
Eventueel kunt u met ons ook een afspraak buiten kantoortijden maken.

Per 1 juni 2020 wijzigen onze openingstijden naar:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van:
10.00 tot 12.30 uur en van
13.00 tot 17.00 uur.
Woensdag kantoor gesloten.

In verband met het coronavirus werken wij op dit moment van thuis uit en zijn wij alleen telefonisch en via de e-mail bereikbaar.

Telefoon Algemeen: 0495-537342
Telefoon Schade: 0495-535353

E-mail Algemeen:
info@gevenweert.nl
E-mail Schade:
schade@gevenweert.nl

 

IBAN: NL93 ABNA 0616 9735 94
K.v.K. Roermond: 13017144
AFM:  12004316

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken